Hadjidraganov’s Houses Restaurant

The restaurant ‚Hadjidraganov’s Houses‚ is in the center of Sofia consisted of four restored houses from 1866 year representing architecture and style from beautiful Bulgarian towns Koprivshtitsa, Zheravna, Melnik and Bansko, combined with a joint yard and a beautiful summer garden.

‚We offer extensive menu with Bulgarian recipes and wines. In the evenings there is live folklore music.